Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Zakup oraz dostarczenie urządzenia automatycznego prowadzenia ciągnika i kombajnu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
I. Nazwa  oraz adres zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Włocławski
ul. K. Wielkiego 9
87-820  Kowal
tel. (054) 284 22 19
faks:  (054) 284 22 19
NIP: 888-11-45-138
REGON: 0 0 0 6 9 1 3 7 5
Adres strony internetowej: www.zskowal.edu.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

II.  Przedmiot  zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego urządzenia automatycznego prowadzenia ciągnika rolniczego i kombajnu zbożowego służącego jako pomoc dydaktyczna do realizacji zajęć praktycznych z rolnictwa precyzyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Urządzenie powinno składać się z następujących komponentów:
a) Monitor/wyświetlacz/terminal –  ekran dotykowy, o  przekątnej ekranu powyżej 10 cali , pracujący w systemie ISOBUS z możliwością łączenia z innymi maszynami, z możliwością aktualizacji oprogramowania.
b) Kierownica z silnikiem elektrycznym  do automatycznego sterowania – współpracująca z konkretnymi maszynami zamawiającego – Zetor Fotrerra 11741 i Bizon Rekord Z058, z możliwością szybkiego i łatwego przenoszenia między ww. maszynami, wyposażona w odpowiedni zastaw tulei.
c) Antena odbierająca sygnał z satelitów – umożliwiająca uzyskanie jak najwyższej dokładności z wykorzystaniem darmowego sygnału, odbierająca sygnał w pomieszczeniach klasowych, łatwa do montażu na dachu maszyny wykonanego z tworzywa.
d)  Wiązka elektryczna do podłożenia wszystkich komponentów zestawu –kostki i konektory dobrze zabezpieczone przez wilgocią, umożliwiająca łączenie z innymi maszynami w standardzie ISOBUS.
e) Komplet uchwytów potrzebnych do zamontowania wyświetlacza kierownicy.
f) Kolumna umożliwiająca montaż i podłączenie wszystkich elementów układu w sali dydaktycznej
g) Dodatkowym atutem będą programy komputerowe – oprogramowanie demonstracyjne, programy ukazujące symulatory maszyn rolniczych lub samych terminali gdzie uczniowie w sali informatycznej będą mogli ćwiczyć i przygotowywać się do obsługi faktycznego urządzenia.

Dodatkowe warunki:
- Na zakupiony zestaw oferent udziela minimum rocznej (12 miesięcy od daty zakupu) gwarancji oraz pomocy technicznej.
- Urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
- Przy dostarczeniu urządzenia do zamawiającego oferent jest zobowiązany do montażu oraz pierwszego uruchomienia, a także przeszkolenia nauczycieli minimum 4 osoby do obsługiwania dostarczonego sprzętu.
- Oferent zobowiązuje się do serwisu pogwarancyjnego urządzenia.

2. Do porozumienia się oferentami w sprawie zamówienia upoważniony jest Pan Wojciech Rudziński – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

III. Termin wykonania zamówienia: Do dnia  3  czerwca 2017 r.
IV. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień  o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z  uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ofercie.

V  Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, do dnia 22.05.2017 r. do godz. 10.00 na: nr faksu 542842219, listem poleconym, pocztą kurierską, bądź złożyć w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta w której zaproponowano najniższa cenę ofertową, podaną jako łączne wynagrodzenie  brutto.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę (cenową) zostanie podpisana umowa.
Oferent jest związany  z ofertą przez 30 dni.
Zamawiający może unieważnić ofertę bez podania przyczyn.

VII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:
1.    Druk „Formularz oferty” - pobierz

Dyrektor Zespołu Szkół    
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu              
Wojciech Rudziński      Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:12.05.2017 15:54
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 12.05.2017 15:54Data opublikowania: 12.05.2017 15:54
Liczba odwiedzin: 1221 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
następny artykuł »