Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Zawiadomienie o wykluczeniu oferetna - przetarg na dostawę oleju opałowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
 ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany wykluczyć następujące firmy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 160.000 litrów, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu,
1.
P.H.U. MARES sp. z o.o.
ul. Zielna 47
87-800 Włocławek
gdyż pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 13.00  nie spełniono warunku dokumentu: Wiedza i doświadczenie
Zamawiający w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków zażądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali jedną dostawę oleju opałowego o wartości, co najmniej 400.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W ofercie w załączonych dokumentach brak jest dokumentu potwierdzającego, że dostawy ostały wykonane lub są wykonywane należycie, gdyż w referencjach nie określono ilości i wartości  przedmiotu oraz dat wykonania dostaw. Pomimo uzupełnienia dokumentu nadal nie przedstawiono w nowych referencjach wartości za dostarczony olej opałowy i data wykonania dostaw.
2.
PETROKAN POLSKA GRUPA PETROKAN
STARY BRZEŚĆ 1
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
gdyż pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 13.00  nie spełniono warunku dokumentu: Wiedza i doświadczenie
Zamawiający w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków zażądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali jedną dostawę oleju opałowego o wartości, co najmniej 400.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W ofercie w załączonych dokumentach brak jest dokumentu potwierdzającego, że dostawy ostały wykonane lub są wykonywane należycie, gdyż w referencjach nie określono ilości i wartości  przedmiotu oraz dat wykonania dostaw. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 13.00 nie przedstawiono w/w dokumentu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty złożone przez w/w firmy zostały odrzucone.

Zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do pobrania: Zawiadomienie o wykluczeniu
Wojciech Rudziński      
Dyrektor Zespołu Szkół CKR
im. Kazimierza Wielkiego  
w Kowalu             


Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:21.02.2014 18:04
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 21.02.2014 18:04Data opublikowania: 21.02.2014 18:04
Liczba odwiedzin: 1769 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł