Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
O G Ł O S Z E N I E
o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego wg. wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu , ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 284 22 19 begin_of_the_skype_highlighting              0-54 284 22 19      end_of_the_skype_highlighting, faks 0-54 284 22 19.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego, w ilości 160.000 litrów, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego, w ilości 160.000,00 litrów, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy. 2. Olej opałowy musi spełniać normy jakościowe wg. PN-C-96024;2001 oraz: 1) gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml, 2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C, 3) lepkość kinematyczna w temp. 20O C nie większa niż 6,00 mm2/s, 4) zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m, 5) pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 8) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, 9) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20O C. Dostawy muszą być realizowane za pomocą pojazdów (autocystern) przystosowanych do przewozu oleju opałowego z posiadanymi zamontowanymi układami dystrybucyjno-pomiarowymi z drukarkami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - posiada koncesję/zezwolenie na obrót olejami opałowymi;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował min. jedną dostawę oleju opałowego o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu, trwającego co najmniej 12 miesięcy;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 • wypełniony załącznik do umowy - ustalenie ceny oleju opałowego oraz marży lub rabatu Wykonawcy na dzień 12 stycznia 2011 r.;
 • komunikaty cenowe zamieszczone na stronach internetowych producentów oleju opałowego z ceną obowiązującą w dniu 12 stycznia 2011 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 3) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zskowal.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 11.01.2011 r. pod numerem 10925-2011 pokaż ogłoszenie

Do pobrania:
1.icon Dostawa oleju opałowego - siwz i załączniki (83.1 kB)

Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński        Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:11.01.2011 18:09
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a): Administrator
Data aktualizacji: 26.01.2011 16:04Data opublikowania: 11.01.2011 18:09
Liczba odwiedzin: 2395 Numer wersji dokumentu: 2
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »