Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o dostawie używanego autokaru typu mikrobus dla potrzeb ZS CKR w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

O G Ł O S Z E N I E

o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego wg. wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel./fax 0-54 284 22 19.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskowal.edu.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego autokaru typu mikrobus dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autokaru typu minibus dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane minimalne parametry pojazdu i wyposażenie: 1) rok produkcji - nie starszy niż 2008 r.,
2) sprawny technicznie, nieużytkowany, bezwypadkowy, karoseria fabryczna bez zadrapań,
3) aktualnie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada wszystkie zgodnie z obowiązującymi prawem dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie kraju jako autokar,
4) gwarancja minimum 1 rok,
5) przebieg nie więcej niż 10 000 km (udokumentowany przebieg kilometrów książką serwisową),
6) silnik wysokoprężny, moc 110-180 kM, pojemność 2400 - 3000 cm3,
7) wyposażony w ABS, ASR, tachograf z aktualną legalizacja,
8) wejście dla pasażerów z przodu z obniżonym i pogłębionym stopniem,
9) wzmocnione resory osi tylnej,
10) ilość miejsc siedzących 17-21,
11) 2 półki bagażowe nad pasażerami z indywidualnymi głośnikami i panelami do indywidualnej regulacji nawiewu klimatyzacji, oświetlenia,
12) ekran oddzielający kierowcę od strefy pasażerskiej,
13) fotele turystyczne rozkładane z podłokietnikami wyposażone pasy bezpieczeństwa,
14) klimatyzacja dachowa dla pasażerów,
15) luk bagażowy od tylnych drzwi,
16) ogrzewanie dodatkowe, postojowe,
17) szyberdach uchylny -wyjście awaryjne,
18) radio CD DVD + monitor LCD 15-19,
19) CB - radio z anteną, 20) samochodowa nawigacja satelitarna,
21) hak holowniczy,
22) światła do jazdy dziennej (LEDY),
23) zasłonki okienne,
24) dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi i łańcuchami.
3. Zakres zamówienia obejmuje również: - dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, - dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego pojazdu, w tym m.in. instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz katalogu, - przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu, - wyposażenie i dokumenty niezbędne do dopuszczające pojazd do jazdy po drogach publicznych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.53.00-9, 34.12.10.00-1, 34.11.44.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
 - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował, co najmniej jedną dostawę autobusu, autokaru lub minibusu o wartości, co najmniej 100.000,00 zł;
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia • inne dokumenty - opisu pojazdu z uwzględnieniem wszystkich wymagań zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (szczegółową charakterystykę techniczną pojazdu potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zskowal.edu.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). I
V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 23.11.2010 r. pod numerem 333179  - 2010 pokaż ogłoszenie

Do pobrania:
1. icon Dostawa autokaru - siwz i załączniki (73.99 kB)
Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński        Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:23.11.2010 13:35
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a): Administrator
Data aktualizacji: 07.12.2010 21:39Data opublikowania: 23.11.2010 13:35
Liczba odwiedzin: 2418 Numer wersji dokumentu: 2
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »