Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o przetargu na remont pokrycia dachowego budynku szkoły ZS CKR w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

O G Ł O S Z E N I E

o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego wg. wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 284 22 19, faks 0-54 284 22 19.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskowal.edu.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, położonego w Kowalu przy ul. K. Wielkiego 9. Zakres zamówienia obejmuje: 1) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - 800 m2, 2) rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 80 m2, 3) rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm - 800 m2, 4) wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - 10 szt., 5) rozebranie kominów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 8.2 m3, 6) przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5m3 - 5.3 m3, 7) przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm - 80 kg, 8) uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - 6.48 m2, 9) wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym - 28.62 m2, 10) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - 28.62 m2, 11) posmarowanie powierzchni czapek kominowych - 6.48 m2, 12) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 13.5 m3, 13) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km krotność - 14 - 13.5 m3, 14) koszt utylizacji gruzu - 13.5*1.8 - 24.300 t, 15) naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć - 130 m, 16) sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów - 10 m, 17) rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - wymiana Rx1,5 - 30 m, 18) izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - 800 m2, 19) łacenie - rozstaw kontrłat ok. 100 cm - 800 m2, 20) łacenie - rozstaw łat 35 cm - 800 m2, 21) osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - 41.2 m, 22) osadzenie okien w połaci dachowej - 10 szt., 23) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - 80 m2, 24) pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach - materiał z odzysku w ilości 90%; wsp. Rx1,2 - 800 m2, 25) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kalenica - 39.6 m2, 26) nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - kominki wentylacyjne systemowe do blachodachówek - 4 szt., 27) wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej - 200 m, 28) wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą - 100 szt., 29) pierwszy pomiar instalacji odgromowej - 6 pomiar, 30) następny pomiar instalacji odgromowej - 6 pomiar, 31) rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m - 250 m2, 32) czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16, 17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót, Kosztorys nakładczy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8, 9 i 10 do specyfikacji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 17 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości: - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych).

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonania lub remontu pokrycia dachowego budynku o wartości łącznej, co najmniej 100.000 zł brutto;

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej (wymagane min. 1 osoba z min. pięcioletnim stażem z uprawnieniami budowlanymi);

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; 2) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 3) ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 4) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, - zlecenia przez zamawiającego robót dodatkowych oraz zamiennych w wyniku, których może zwiększyć się lub zmniejszyć ilość robót objętych zamówieniem, - gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 2. Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach od 16.2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zskowal.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół CKR.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 29.07.2010 r. pod numerem 230614  - 2010 pokaż ogłoszenie

Do pobrania:
1.  icon Remont dachu - siwz i zalaczniki (286.69 kB)

Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński        Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:30.07.2010 21:42
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a): Marcin Rybka
Data aktualizacji: 20.08.2010 11:47Data opublikowania: 30.07.2010 21:42
Liczba odwiedzin: 2554 Numer wersji dokumentu: 2
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »