Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal tel. (054) 284 22 19, faks (054) 284 22 19, NIP: 888-11-45-138, REGON: 000691375

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:
-Pan Wojciech Rudziński – Dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, tel. (054) 284 22 19, faks (054) 284 22 19, w godz. 900 – 1400.

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/index.php?cid=238

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024;2001, w ilości 140.000 litrów, dla potrzeb Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy. CPV 23.13.20.00–1.
Szczegółowy zakres zamówienia:
Olej musi spełniać następujące parametry (normy jakościowe):
a) gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml,
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C,
c) lepkość kinematyczna w temp. 20O C nie większa niż 6,00 mm2/s,
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m,
e) pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
h) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,
i) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20O C.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- posiada koncesję na obrót olejami opałowymi;
- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną bieżącą dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości, co najmniej 100.000 zł brutto w ramach jednego kontraktu, trwającego co najmniej 12 miesięcy;
- posiada, co najmniej dwa pojazdy (autocysterny) przystosowane do przewozu oleju opałowego z posiadanymi zamontowanymi układami dystrybucyjno-pomiarowymi z drukarkami;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
5) zaoferują dostawę odpowiadającą wymaganiom określonym przez zamawiającego;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- zaoferuje olej opałowy o parametrach wymienionych w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wyko­nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze­widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze­stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie­lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
k) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
l) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo­wania;
m) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
n) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-5 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Oferta nie podlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki:
- jest zgodna z ustawą;
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia;
- jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- nie została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- nie zawiera omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędów w obli­czeniu ceny;
- została złożona przez wykonawcę, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki rachun­kowej w obliczeniu ceny;
- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena.

10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół, w terminie do dnia 23 listopada 2007 r. do godz. 10:00.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zmawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym postępowaniu.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznym w tym postępowaniu.

 

Dyrektor       
Wojciech RudzińskiPliki do pobrania:
1. SIWZ oraz załączniki - icon pobierz (55.88 kB)Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.06.2008 01:00
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 06.06.2008 01:00
Liczba odwiedzin: 2713 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »